• Amanda Lundbäck

Koldioxid - vad är grejen?

Uppdaterat: 3 juni 2020

När man pratar om klimatkrisen hör man för det mesta att utsläppen av växthusgaser är problemet. Kanske har du också hört att Co2(koldioxid) är den stora boven och gör att jorden blir varmare och att våra Co2 utsläpp måste minska. Men, vad är egentligen grejen med Co2 och andra luftföroreningar? Gör osynliga gaser i luften verkligen så stor skillnad?Co2

Co2 är den kemiska beteckningen för koldioxid. Det är en förening mellan grundämnena kol och syre och bildas då bränsle brinner. Koldioxid är en slags gas som finns i luften. Vi behöver koldioxid för att liv ska finnas på jorden, eftersom det är en del av något som kallas för växthuseffekten. En del av växthuseffekten är att växterna tar upp koldioxiden ur luften som vi andas ut och använder det när de ska bygga upp sig själva. Lite som att vi människor behöver andas syre för att leva. Då kan man fråga sig, är det inte bara bra att det är extra koldioxid i luften? Med för mycket koldioxid i luften blir jorden varmare och vi får fler naturkatastrofer som konsekvens. Koldioxid är nämligen en växthusgas. (1)Växthuseffekten och dess gaser

Jorden har en atmosfär som består av flera gaser. De viktigaste gaserna är vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, de är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som absorberar en del värme som är på väg att lämna jorden. Den processen kallas för just växthuseffekten. (2) Växthuseffekten behövs för att vi ska kunna leva här på jorden och om den inte skulle finnas skulle det vara minst 20 grader kallare på jorden, vilket skulle göra det svårt för oss att leva här. Därför är växthuseffekten viktig. Problemet är därför inte att vi har växthuseffekt här på jorden, problemet är att växthuseffekten förstärks. Det som gjort att den förstärks är ökade halter av växthusgaser i atmosfären. (3) Det är som att lägga en extra filt över jorden, den filten gör att medeltemperaturen på jorden ökar. Temperaturökningen kallas för den globala uppvärmningen och den orsakar att klimatet förändras. (2)Varför ökar växthusgaserna?

Idag är det människan som påverkar atmosfären genom utsläpp av växthusgaser.

Historiska, nutida och framtida utsläpp kommer att fortsätta påverka atmosfärens sammansättning och klimatet under lång tid framöver. Människan påverkar klimatet genom olika sorters användning av mark. Det vill säga att mer eller mindre skog, jordbruk, stadsbebyggelse (4) samt förbränning av fossila bränslen (2) påverkar kretsloppen av energi och vatten mellan atmosfär och mark, vilket påverkar klimatet. Människans bidrag till den pågående klimatförändringen är betydligt större än det naturen förändrar av sig själv. Den tydligaste förändringen kan man se på den globala medeltemperaturen när man har analyserat temperatur från år till år från 1900-talet till och med idag. (4)


Hur förändras klimatet?

Samtidigt som man har konstaterat att den globala medeltemperaturen har stigit har man kunnat konstatera att glaciärer och havsis smälter i samma takt. (4) Många forskare anser att Arktis allt mer isfria somrar är en av de mest tydliga konsekvenserna av våra koldioxidutsläpp. (5) Medeltemperaturen på jorden har sedan slutet av 1800-talet ökat med ca 1°c. Det är detta man kallar för den globala uppvärmningen. Den lilla temperaturskillnaden, den verkar inte var mycket, men det har en större effekt än vad man tror. Till följd av uppvärmningen har den globala havsnivån höjts med cirka 16 cm, havsistäcket i Arktis har minskat, permafrosten har blivit varmare och bergsglaciärerna över jorden har krympt. Detta påverkar både samhället och ekosystemen.Även här uppe i Luleå, Norrbotten kommer det, så som i resten av världen, bli förändringar på klimatet. Prognosen för norra delen av världen är att vi kommer att få större temperaturförändringar än på andra platser eftersom att vi är nära Arktis. För Luleå betyder det ett varmare och blötare klimat, med mindre vinter med snö och mer regn på hösten. (6)


Samhället

Vi kommer behöva anpassa oss för att klara av det nya klimatet som blir. Vi måste bland annat se till så att vägar, hus med mera fungerar även om det kommer mycket nederbörd. Vi ska också undvika att bygga nära vatten eller älvarna samt se till så det finns fler platser med skugga utomhus. (6)


Ekosystemen

Det varmare klimatet gör att de arter som är typiska här, framförallt växter, kommer att försvinna samtidigt som andra kommer hit söderifrån. För de arter som försvinner går förändringen av klimatet för fort för att hinna anpassa sig eller flytta. Troligen kommer vi också få insekter, skadedjur, sjukdomar med mera som vi inte har haft här tidigare. Men, det betyder också att växtsäsongen kommer att bli längre, vilket betyder att vi kommer att kunna odla mer och annat. (6)


Det kluriga ordet: Koldioxidekvivalenter (Co2e)

När man pratar om det personliga, Sveriges samt världens utsläpp nämner man det ofta i tex: åtta ton Co2e per år. Co2e står för koldioxidekvivalenter. Klurigt ord va? Koldioxidekvivalenter används som en gemensam enhet för att kunna jämföra olika gaser och faktorers utsläpp. (7) Det är FN:s klimatkonvention som bestämt att vi ska jämför med just Co2e. (8)Källor

1. Nationalencyklopedin. Koldioxid. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koldioxid (hämtad 26/01/2020).


2. Naturskyddsföreningen. Faktablad: Växthuseffekten, så funkar det! https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten (20/02/2020).


3. Nationalencyklopedin. Växthuseffekten. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/v%C3%A4xthuseffekten (hämtad 20/02/2020).


4. Smhi.se. Klimatförändringarna är tydlig redan idag. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510 (Hämtad 25/02/2020).


5. Forskning och Framsteg. Jesper Nyström. Så påverkar du Arktis isar. https://fof.se/tidning/2017/1/artikel/sa-paverkar-du-arktis-isar (hämtad 2020-01-26).


6. Mailintervju med Lena Bentén, klimatstrateg, Luleå kommun, 15/04/2020.


7. Ne.se. Koldioxidekvivalenter. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koldioxidekvivalent (hämtad 30/03/2020).


8. Naturvårdsverket. Katarina Wärmark. Sammanställ totala utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-dina-klimatutslapp/Sammanstall-totala-utslapp-av-vaxthusgaser-i-koldioxidekvivalenter/ (hämtad 26/01/2020).

104 visningar